เลือกภาษา:
 
 
เครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดระบบ กราเวียร์ พิมพ์ได้8สี
บริการที่ปรึกษาการกรองด้วยเมมเบรนแก่บริษัทสยามคาสท์ไนลอน

 


 
 
 บริการที่ปรึกษาการกรองด้วยเมมเบรนแก่บริษัทสยามคาสท์ไนลอน
 

ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการกรองด้วยเมมเบรน กับ นายวิเชียร สวาทยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคาสท์ไนลอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องกรองน้ำและไส้กรองน้ำ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 วว. เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี


 

ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการกรองด้วยเมมเบรน กับ นายวิเชียร สวาทยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคาสท์ไนลอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องกรองน้ำและไส้กรองน้ำ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 วว. เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

     ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์ กล่าวชี้แจงว่า ฝ่ายวิศวกรรม วว. ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกรองน้ำด้วยระบบเมมเบรนมายาวนานกว่า 25 ปี กอปรกับด้วยคุณสมบัติพิเศษของการกรองน้ำด้วยระบบเมมเบรนที่สามารถแยกอนุภาคในระดับไมโครถึงระดับนาโนนั้น ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่า น้ำดื่มที่ผ่านการกรองด้วยเมมเบรนมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับการบริโภค

     ทั้งนี้ วว. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรองด้านเมมเบรนในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเครื่องมืออุปกรณ์การกรองน้ำที่ทันสมัยส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงทำให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าเป็นจำนวนมาก

     “...ด้วยศักยภาพในการผลิตของบริษัทสยามคาสท์ไนลอน และความตั้งใจจริงของ วว. ภายใต้ความร่วมมือนี้ จะสามารถพัฒนาในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการกรองน้ำ ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ผู้บริโภค ผู้ผลิตและแก่เศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม”ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์ กล่าว

     ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว วว. จะให้คำปรึกษาทางเทคนิคแก่บริษัท เพื่อการศึกษาทดลองข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ไส้กรองอัลตราฟิลเตรชัน ร่วมประเมินและให้คำปรึกษาในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณลักษณะเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกรองด้วยเมมเบรนให้แก่บุคลากรของบริษัท อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีให้กับลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และภาพพจน์ของบริษัท

     นายวิเชียร สวาทยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคาสท์ไนลอน จำกัด ผู้ประกอบการด้านการผลิตเครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำและพลาสติกวิศวกรรม กล่าวว่า บริษัทมีความภาคภูมิใจที่จะนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ และหวังว่าจากความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เมมเบรนไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น

     “บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ 60% จำหน่ายภายในประเทศ 40% คาดว่าในอนาคตจะสามารถส่งออกได้ 70% ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว วว. จะช่วยเราค้นคว้า ให้คำปรึกษาเพื่อการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กว้างขวางขึ้น” กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคาสท์ไนลอน จำกัด กล่าว

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก ฝ่ายวิศวกรรม วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 ในวันและเวลาราชการ E-mail : tistr@tistr.or.th

 

วันที่ปรับปรุงข่าว: 2551-12-02 16:06:29